Informacje RODO

Slowosportowe.pl – portal redakcji Słowa Sportowego.

Użytkownik – każda osoba oraz Firma, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu slowosportowe.pl. 

I. ZASADY OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu slowosportowe.pl. 

2. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie (w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu wyraźnej zgody Administratora i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować dodatkowe konta). 

3. Za zabezpieczenie hasła odpowiada Użytkownik, oraz ponosi on pełną odpowiedzialność za wszystkie działania powstałe w wyniku aktywności z poziomu Konta Użytkownika. 

4. Dodanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb funkcjonowania portalu slowosportowe.pl.

5. Użytkownik w swoim profilu społecznościowym może do niego dodać materiały graficzne 

6. Użytkownik poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania slowosportowe.pl określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez Slowosportowe.pl zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. 

7. Użytkownik umieszczając w serwisie Slowosportowe.pl pliki lub komentarze (także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy) lub inne treści (łącznie powołane: pliki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Slowosportowe.pl licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę. 


II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Slowosportowe.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. 

2. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. 

3. Użytkownikowi korzystającemu z portalu Slowosportowe.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu Slowosportowe.pl. 

5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

  6. W ŻADNYM PRZYPADKU SLOWOSPORTOWE.PL ANI KTÓRYKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH BĄDŹ DOSTAWCÓW ZAWARTOŚCI ANI ICH ODPOWIEDNI DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, PARTNERZY LUB PRZEDSTAWICIELE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, ODSZKODOWANIA ZA STRATY MORALNE ORAZ Z NAWIĄZKĄ, SZKODY NASTĘPCZE DOWOLNEJ NATURY (W TYM ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWĄ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ INFORMACJI HANDLOWYCH LUB INNYMI STRATAMI PIENIĘŻNYMI) W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM, STRATĄ, SZKODĄ, DZIAŁANIEM, POZWEM LUB INNYM POSTĘPOWANIEM WYNIKAJĄCYM Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ, W TYM LECZ NIEWYŁĄCZNIE Z WYKORZYSTANIEM, TRAKTOWANIEM JAKO ŹRÓDŁA INFORMACJI LUB UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO LUB UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK JEJ FRAGMENTÓW BĄDŹ WSZELKICH PRAW NADANYCH UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI SLOWOSPORTOWE.PL ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DZIAŁANIE TO DOTYCZY NIEWYKONANIA UMOWY, DOPUSZCZENIA SIĘ CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNYCH CZYNÓW PODLEGAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ. ŻADNE DZIAŁANIE PRAWNE, NIEZALEŻNIE OD JEGO FORMY BĄDŹ CHARAKTREU, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE BYĆ WSZCZĘTE PRZEZ LUB W IMIENIU UŻYTKOWNIKA PO OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ DWA 2 LATA OD POJAWIENIA SIĘ PO RAZ PIERWSZY PRZYCZYNY DZIAŁANIA PRAWNEGO. 

  7. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, SLOWOSPORTOWE.PL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHOLWIEK SZKÓD, KOSZTÓW LUB STRAT BĘDĄCYCH KONSEKWENCJĄ MODYFIKACJI ZAWARTOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB W WYNIKU ZASTOSOWANIA KONTEKSTU, W JAKIM ZAWARTOŚĆ JEST WYKORZYSTYWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

  8. Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i zwolnić z odpowiedzialności Slowosportowe.pl, podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, udziałowców, partnerów i przedstawicieli w związku z jakimikolwiek roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami i wydatkami (w tym z tytułu zasadnych kosztów adwokata ponoszonych przez klienta) 

III. Naruszenia zasad regulaminu

1. Każdy użytkownik ma obowiązek poinformowanie portalu Slowosportowe.pl o naruszeniu regulaminu przez innego użytkownika

2. Portal Slowosportowe.pl może zablokować lub usunąć Użytkownika, który narusza zasady regulaminu 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu Slowosportowe.pl. 

2. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ ZE ZROZUMIENIEM NINIEJSZĄ UMOWĘ I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED WYRAŻENIEM ZGODY NA JEJ WARUNKI.

Używamy plików cookie na naszej stronie do personalizowania treści i reklam, analizowania ruchu na stronie, zapewniania funkcji mediów społecznościowych oraz udostępniania informacji naszym partnerom o sposobie w jakim korzystasz z naszej strony. Sposób przechowywania cookie możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności oraz informacje RODO.

Zamknij